Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRAGUE FEAR HOUSE
I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“)upravují právní vztahy
  vzniklé z kupních smluv uzavřených mezi společnostíPrague Fear House s.r.o., se sídlemLodecká
  1181/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ:04729897, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
  Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252780 („Prodávající“) a kupujícím.
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány dle právního řádu České republiky. Pokud je
  kupujícím spotřebitel (viz definice níže v čl. II těchto Podmínek), pak se vztahy výslovně
  neupravené těmito Podmínkami řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
  a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Pokud kupující není spotřebitelem, pak se
  právní vztahy založené smlouvou nad rámec těchto Podmínek řídí NOZ.
 3. Neoddělitelnou součást těchto Podmínek tvoří jako příloha č. 1 Provozní řád
  Prodávajícího.
  II. Definice
  Spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec
  samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
  Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, kde na jedné
  straně vystupuje podnikatel a na druhé straně spotřebitel.
  Akce -prohlídky pořádané Prodávajícím, jež jsou provozovány na značených prohlídkových
  okruzích ve sklepních/ suterénních prostorách objektu Prodávajícího. Prohlídky probíhají
  převážně ve tmě a ve specifických prostorách, které jsou upraveny k jejich účelu a které svou
  podstatou či provedenou úpravou umožňují docílit zvýšeného efektu strachu u účastníků
  Akcí.Akce jsou provozovány ve dvou verzích, a to ve verzi „regular“ a ve verzi „hard“. Akce jsou
  blíže specifikovány v Provozním řádu
  Kupující–kupující vstupenky, dárkového poukazu nebo konzumačního poukazu. Kupujícím
  může být Spotřebitel nebo také podnikatel, který koupi realizuje v rámci své podnikatelské
  činnosti nebo v souvislosti s ní.
  Příjemce služby – je přímo Kupující nebo třetí osoba, které Kupujícíumožnil využít vstupenku,
  dárkový poukaz nebo konzumační poukaz.
  Službou- jsou veškeré služby poskytované Prodávajícím příjemci služby za podmínek
  stanovených v těchto Podmínkách.
  Vstupenka–vstupenka na Akci „regular“ nebo na Akci „hard“.
  Dárkový poukaz – poukázka prokazující oprávnění příjemce služby využít službu blíže
  specifikovanou v dárkovém poukazu, a to buďto vstup na Akci „regular“ nebo vstup na Akci
  „hard“ podle toho, na kterou Akci je dárkový poukaz vystaven. Dárkový poukaz následně také
  slouží jako vstupenka na danou Akci.
  Konzumační poukaz – poukázka prokazující oprávnění příjemce služby ke konzumaci v baru
  Prodávajícího v sortimentu dle výběru příjemce služby av ceně, na níž je konzumační poukaz
  vystaven.
  Poukaz – Dárkový poukaz nebo Konzumační poukaz
  Zboží – Vstupenka, Dárkový poukaz nebo Konzumační poukaz
  III. Cena zboží a služeb a platební podmínky
 4. Ceny zboží a služeb jsou uváděny včetně DPH, pokud není výslovně uvedeno, že cena
  nezahrnuje příslušnou sazbu DPH. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány
  nawebových stránkáchProdávajícíhowww.praguefearhouse.com.
 5. Cenu zboží a služeb zakoupených u Prodávajícího online na webových
  stránkáchProdávajícíhowww.praguefearhouse.comjekupující povinen uhradit Prodávajícímu
  bezhotovostně prostřednictvím platebního systému.Cenu zboží a služeb zakoupených v
  provozovně Prodávajícího je možné uhradit hotově nebo platební kartou.
 6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním
  zbožíkupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
 7. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající kupujícímu po uhrazení ceny a po (nebo
  současně s) dodánízboží.
  IV. Uzavření smlouvy, dodání, platnost
 8. Uzavření smlouvy v případě koupě vstupenky a/nebo poukazu online prostřednictvím
  webové stránky Prodávajícího www.praguefearhouse.com:
  Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je
  umístění nabízeného zboží Prodávajícím na webové stránky
  Prodávajícíhowww.praguefearhouse.com, přičemž kupní smlouva vzniká odesláním objednávky
  kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí
  kupujícímu skutečnost přijetí jeho objednávky oznámením na určený e-mail, na okamžik vzniku
  kupní smlouvy však toto informativní oznámení nemá vliv.
  Není-li kupující spotřebitelem, pak se odeslaná objednávka zboží kupujícím považuje za
  návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem
  doručení závazného potvrzení objednávky Prodávajícím kupujícímuna určený e-mail.
  Výše popsaným postupem vedoucím k uzavření kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se
  seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. Webová stránka Prodávajícího obsahuje
  zřetelnou možnost Podmínky před odesláním objednávky prostudovat a je důrazně doporučeno
  kupujícímu této možnosti využít a detailně se s nimi seznámit.
 9. V případě koupě vstupenky a/nebo poukazu online prostřednictvím webové stránky
  Prodávajícího www.praguefearhouse.com bude vstupenka/poukaz kupujícímu zaslána výlučně
  na jím určený e-mail, a to bezodkladně po uzavření smlouvy. Příjemce služby je oprávněn čerpat
  služby u Prodávajícího pouze po předložení platné vstupenky či poukazu v papírové podobě (tj.
  příjemce služby je povinen vstupenku či poukaz vytisknout).V případě koupě vstupenky a/nebo
  poukazuv prostorách Prodávajícího bude vstupenka resp. poukaz předána Kupujícímu
  v papírové podobě.
 10. Zakoupená vstupenka není určena na konkrétní datum a čas Akce, ledaže bude u Akce
  „hard“ výslovně dohodnuto jinak.
 11. Kupující je oprávněn prostřednictvím webové stránky Prodávajícího
  www.praguefearhouse.comkoupit v rámci jednoho nákupu nejvíce 9 vstupenek. V případě zájmu
  o koupi 10 a více vstupenek online je kupující povinen uskutečnit objednávku vstupenek
  prostřednictvím e-mailové adresy Prodávajícího rezervace@praguefearhouse.com.
 12. Zakoupenou vstupenku ani poukaz není možné vyměnit za hotovost a nevyčerpaná
  hodnota poukazu se nevrací ani neproplácí v penězích.
 13. Vstupenka i poukaz jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne koupě, přičemž dobu jejich
  platnosti není možné prodloužit.
 14. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, Prodávajícím nezaviněných
  skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, výpadky internetového připojení, stávky
  a další překážky, které se nedají Prodávajícím ovlivnit. V tomto případě je uplatnění finančních
  nároků z důvodu prodlení vůči Prodávajícímu vyloučeno. Přímé škody vzniklé z důvodu prodlení
  s dodánímvstupenky nebo poukazu, zaviněného Prodávajícím, lze uplatnit pouze do výše
  hodnoty vstupenky nebo poukazu,s jejichž dodáním je Prodávajícív prodlení.

V. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

 1. Pro smlouvy uzavřené prostřednictvím webové stránky Prodávajícího
  www.praguefearhouse.com má kupující, je-li spotřebitelem, v souladu s § 1829 NOZ právo
  odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (tj. vstupenky nebo poukazu). Tohoto práva
  lze využít pouze v případě, jedná-li se o spotřebitele.
 2. V souladu s ustanovením § 1820 písm. f) NOZ tímto Prodávající poskytuje poučení
  spotřebitelům o právu odstoupit od smlouvy v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. pro
  případ uzavření kupní smlouvy prostředky na dálku:
 3. Právo odstoupit od smlouvy.
  1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu.
  1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího
  po dni dodání zboží, tj. ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než
  dopravce) převezmete zboží.
  1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této
  smlouvy informovat Prague Fear House s.r.o., se sídlem Lodecká 1181/4, Nové Město, 110 00 Praha
  1, e-mail: rezervace@praguefearhouse.com, formou jednostranného právního jednání (například
  dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít
  níže přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
  1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od
  smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 4. Důsledky odstoupení od smlouvy.
  2.1 Platbu vrátíme do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy. Peníze budou vráceny
  stejným způsobem, jakým byly poskytnuty, případně zaslány na sdělený účet.
 5. Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy.
  Oznámení o odstoupení od smlouvy
 • Adresát:Prague Fear House s.r.o., se sídlem Lodecká 1181/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, e-mail:
  rezervace@praguefearhouse.com
 • Oznamuji/oznamujeme (), že tímto odstupuji/odstupujeme () od smlouvy o nákupu tohoto zboží
  ()/o poskytnutí těchto služeb ()
 • Datum objednání ()/datum obdržení ()
 • Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 • Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 • Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 • Datum
  (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

VI. Reklamační řád

 1. Prodávající je povinen příjemci službyposkytnout službu v souladu s uzavřenou
  smlouvou, těmito Podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.Je-li splněno vadně, má
  příjemce služby práva z vadného plnění.
 2. Je-li vada odstranitelná, může se příjemce služby domáhat buď opravy (tj. například
  poskytnutí náhradní služby) nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelzeli vadu odstranit, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z
  ceny.
 3. Reklamovat lze pouze rozpor poskytnuté služby se smlouvou, nikoliv výsledek služby
  (pro specifikaci jednotlivých Akcií viz Provozní řád Prodávajícího). Prodávající výslovně
  upozorňuje, že výsledek služby negarantuje (například negarantuje, že příjemce služby bude mít
  v průběhu Akce strach apod.).
 4. Vadu služby je nutné vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy měl příjemce služby
  možnost vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje.
 5. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo
  uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále
  potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době
  jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci spotřebitele ihned, ve
  složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle
  druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace spotřebitele včetně
  odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne
  uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné
  uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 7. Není-li reklamace spotřebitele vyřízena včas, má spotřebitel právo na odstoupení od
  smlouvy.
 8. Práva z vadného plnění příjemci služby nenáleží, pokud:
 • o vadě před poskytnutím služby věděl;
 • vadu sám způsobil, zejména poskytnutím nesprávných nebo neúplných podkladů.
 1. V souladu s ustanovením § 1820 odst.1 písm. (j) NOZ je Kupující oprávněn se obrátit se
  svou eventuální stížností, jež nebyla k jeho spokojenosti vyřešena reklamačními
  pracovníkyProdávajícího, na příslušný český soud nebo na Českou obchodní inspekci
  (www.coi.cz), případně na místně příslušný živnostenský úřad dle sídla Prodávajícího.
 2. Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění,
  právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb.
  Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení sporu, je Česká obchodní inspekce. Bližší
  informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.Mimosoudní řešení
  spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele v případě, že se spor nepodařilo s
  ubytovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil
  své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.
  VII. Ochrana osobních údajů
 3. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k
  uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nabízení obchodu (zboží) a služeb a marketingových
  akcí Prodávajícího. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty
  třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se
  objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), nabídky obchodu a služeb či
  speciálních marketingových akcí.
 4. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím Prodávajícímu za
  účelem splnění smlouvy, či marketingových akcí Prodávajícího, jsou shromažďovány,
  zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem
  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o
  jméno, příjmení, adresu, datum narození, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Kupující dává
  Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely
  splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího
  (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing,
  sms).Kupující je oprávněn svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným oznámením zaslaným na
  adresu Prague Fear House s.r.o., se sídlem Lodecká 1181/4, Nové Město, 110 00 Praha 1 nebo na
  e-mail _@praguefearhouse.com.Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům,
  právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
  VIII. Rozhodné právo, příslušnost soudu
 5. Rozhodujícím právem je právo České republiky. Místně příslušným soudem je pro obě
  smluvní strany věcně příslušný soud Prodávajícího. Prodávající má však právo dožadovat se
  svých nároků v sídle či v místě bydliště kupujícího.
 6. Pokud se některé ustanovení Podmínek dostane do rozporu s NOZ, platí příslušná úprava
  NOZ, ostatní články Podmínek však zůstávají nedotčeny.
  IX. Závěrečná ustanovení a platnost Podmínek
 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
  smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v
  souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní
  hovory) si hradí kupující sám.
 8. Podáním objednávky prostřednictvím webových stránek
  Prodávajícíhowww.praguefearhouse.com kupující potvrzuje, že se s obsahem Podmínek
  seznámil, souhlasí s nimi a bez výhrad je přijímá.
 9. Tyto Podmínky jsou platné a účinné ode dne 30.4. 2017.