Provozní řád

 1. Základní informace
  Prague Fear House je „dům hrůzy“, který je provozován v prostorách nacházejících se v suterénu domu
  na adrese Praha 1, Vodičkova 32, PSČ 110 00, jeho součástí je bar s nabídkou občerstvení a obsluhou.
  Prague Fear House je provozován denně, v pracovních dnech od 14.00 hod. do 22.00 hod., ve dnech
  pracovního klidu a o svátcích od 12.00 hod do 24.00 hod.. Bar je otevřen denně, v pracovních dnech od
  14.00 hod. do 24.00 hod., ve dnech pracovního klidu a o svátcích od 12.00 hod do 24.00 hod.
  Provozovatelem Prague Fear House je obchodní společnost Prague Fear House s.r.o., IČ: 04729897, se
  sídlem Lodecká 1181/4, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
  Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252780 (dále jen „Provozovatel“).
 2. Akce pořádané Provozovatelem
  Prohlídky Prague Fear House jsou provozovány na značených prohlídkových okruzích ve
  sklepních/ suterénních prostorách objektu Prague Fear House. Prohlídky probíhají převážně ve tmě a
  ve specifických prostorách, které jsou upraveny k jejich účelu a které svou podstatou či provedenou
  úpravou umožňují docílit zvýšeného efektu strachu u účastníků Akcí.
  Prohlídky Prague Fear House jsou provozovány ve dvou verzích, a to ve verzi „regular“ a ve verzi „hard“
  (dále společně či jednotlivě jen „Akce“). Akce ve verzi „regular“ Provozovatel pořádá průběžně,
  v průběhu otevíracích hodin, akce ve verzi „hard“ výhradně po předchozí emailové či telefonické dohodě.
  Účastníci jsou v průběhu Akce v jednotlivých místnostech prohlídkového okruhu konfrontováni
  s hereckými výstupy osob, zajištěných a najatých Provozovatelem (dále jen „Herci“). Herci budou pro
  účely svých hereckých výstupů a rolí specificky oblečeni a maskováni, účastníky budou v návaznosti na
  své herecké role strašit. Ve verzi „hard“ Akce mohou Herci na účastníky předstírat útok a mohou se
  s nimi dostat i do fyzického kontaktu.
  Akce ve verzi „regular“ se účastní nejméně 1 osoba a nejvíce 4 osoby. Akce ve verzi „regular“ trvá po
  dobu cca 15 – 20 minut.
  Akce ve verzi „hard“ se účastní nejméně 1 osoba a nejvíce 2 osoby.Akce ve verzi „hard“ trvá po dobu cca
  30 minut.
  Děti mladší 15 let se Akcí nemohou účastnit. Děti starší 15 let se mohou účastnit výhradě Akce ve verzi
  „regular“. Akce ve verzi „hard“ se mohou účastnit výhradně osoby starší 18 let.
  Účast na Akci je podmíněna přeložením platné vstupenky.
 3. Průběh Akcí
  Po zakoupení a předložení platné vstupenky budou účastníciAkce Provozovatelem soustředěni v první
  místnosti prohlídkového okruhu, kde budou ze strany osoby pověřené Provozovatelem vyrozuměni o
  podstatě a průběhu Akce a instruováni o pravidlech účasti na ní. Účastníci jsou povinni se před
  zahájením Akce seznámit s obsahem tohoto provozního řádu, účastníci Akce ve verzi „hard“ jsou povinni
  tuto skutečnost Provozovateli na připravených tiskopisech prohlášení svým podpisem potvrdit.
  Účastníci Akce ve verzi „hard“ budou zástupcem Provozovatele v rámci této instruktáže vyrozuměni o
  pravidlu „záchranného slova“ a toto „záchranné slovo“ jim bude sděleno. Berou na vědomí, že pokud
  v průběhu Akce toto „záchranné slovo“ hlasitě a srozumitelně vysloví, bude jejich účast na Akci okamžitě
  ukončena,bez nároku na vrácení vstupného.
  Účastník Akce má po tomto vyrozumění možnost účast na Akci odmítnout, pro případ tohoto odmítnutí
  mu bude vráceno uhrazené vstupné. Pokud účastník této možnosti nevyužije, na Akci nastoupí a v jejím
  průběhu ji z jakéhokoliv důvodu ukončí, nemá nárok na vrácení vstupného.
  Účast na Akci nastává vstupem účastníků na prohlídkový okruh Prague Fear House. Účastníci v rámci
  Akce postupují sami, ve směru vyznačené prohlídky. Účastníci jsou povinni držet se veskupině a po
  okruhu postupovat v řadě za sebou – výhradně ve značeném směru.
  Vzhledem ke skutečnosti, že prohlídky prostor Prague Fear House probíhají ve specifických prostorách a
  zejména ve tmě, je nezbytné, aby účastníci udržovali mezi sebou po celou dobu Akce fyzický kontakt –
  ideálně tak, aby v řadě, v níž budou postupovat,se drželi nejméně jednou rukou za rameno účastníka
  před sebou.
  Účastníci berou na vědomí, že prohlídka prostor Prague Fear House obsahuje napínavé a do jisté míry
  stresující situace a okamžiky. Ty jsou součástí a podstatou Akce, přičemž žádný z účastníků se v průběhu
  Akce nedostane do skutečně nebezpečné situace.
  Účastníci se v průběhu Akce mohou ušpinit či jejich oděv může být ušpiněn či potřísněn, resp. je to s
  ohledem na specifický stav prostor a výstupy Herců pravděpodobné. Vzhledem k tomu, že Akce probíhá
  zejména ve tmě a současně nelzepředpokládat reakci účastníků na herecké výstupy Herců, nelze vyloučit,
  že účastník může v průběhu Akce upadnout, do něčeho narazit či narazit do jiného účastníka, poškodit si
  oděv či způsobit si zranění či menší oděrky či modřiny, příp. způsobit škodu jinému účastníkovi.
  Účastníci tak na Akci nastupují po provedení řádné instruktáže Provozovatele a znalosti podmínek
  tohoto provozního řádu, tedy při plném vědomí všech rizik spojených s jejich účastí na Akci a výlučně na
  svou odpovědnost. Účastníci nemají vůči Provozovateli jakékoliv nároky na náhradu jakýchkoliv škod na
  majetku a zdraví, ke kterým dojde či dojít může v rámci jejich účasti na Akci.
  Účastník nesmí mít u sebe, v průběhu Akce, jakékoliv zbraně či jiné nebezpečné předměty, které jsou
  způsobilé ohrozit zdraví či majetek dalších účastníků Akce, Provozovatele či jím pověřených osob.
 4. Další práva a povinnosti účastníků
  Osoba, která se hodlá zúčastnit Akce, je povinna se před jejím zahájením seznámit s tímto provozním
  řádem a povinnosti jím stanovené bezvýhradně dodržovat.
  Účast na Akci je zakázána osobám v podnapilém stavu či pod vlivem omamných látek, nedoporučuje se
  těhotným ženám, osobám labilním či s psychickými, srdečními nebo dýchacími potížemi, jakož i osobám
  trpícím klaustrofobií.
  K vyžádání Provozovatele je účastník Akce povinen řádně prokázat svůj věk, a to předložením platného
  průkazu totožnosti.
  Akce se každý účastník účastní na vlastní riziko a nebezpečí.
  Účastník Akce je povinen dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů zástupců Provozovatele a Herců.
  Účastník Akce je povinen při Akci postupovat výhradně směrem, který je Akce značena a pohybovat se
  pouze v pro ni vymezeném prostoru. Účastník Akce nesmí při prohlídce postupovat jiným než značeným
  směrem, stejně tak se nesmí v místnostech prohlídky bezdůvodně zdržovat.
  Účastník Akce souhlasí s tím, že pokud nebude dodržovat bezpečností a provozní pravidla či pokyny
  zástupcůProvozovatele a Herců, může být z Akce a prostor Provozovatele vyveden bez nároku na vrácení
  uhrazeného vstupného.
  Účastník Akce je povinen herecké výstupy Herců pasivně strpět, tedy nesmí se jejich hereckým výstupům
  aktivně bránit – zejména nesmí Herce jakkoliv napadnout, zejména ne je kopat či škrábat.
  V případě, kdy bude účastník účastníci se Akce ve verzi “hard“ chtít z jakéhokoliv důvodu svou účast na
  Akci ukončit, vysloví před kterýmkoliv z nejbližších Herců hlasitě a srozumitelně „záchranné slovo“.
  Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit do prostor Prague Fear House či k účasti na Akci osobu dle
  svého uvážení, a to bez udání důvodu. Současně si vyhrazuje právo ukončit účast na Akci takového
  účastníka, který porušil pravidla stanovená tímto provozním řádem, případně svým chováním ruší
  průběh Akce či její další účastníky – to pak bez povinnosti vrácení vstupného.
  V prostorách Prague Fear House je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.
  Účastí na Akci účastník dává Provozovateli souhlass pořizováním fotografické dokumentace a zvukových,
  obrazových aaudiovizuálních záznamů jeho účasti na Akci, a se zveřejněním takto pořízených záznamů
  v rámci propagace a prezentace Prague Fear House či Provozovatele. Tento souhlas je udělen výhradně
  k výše uvedenému účelu a platí do jeho odvolání účastníkem.
  Jakékoliv focení či pořizování jiných audiovizuálních záznamů z Akce účastníkem je zakázáno. V případě
  porušení tohoto zákazu, jakož i v případě porušení jakékoliv jiné povinnosti nebo zákazu
  stanovenýchtímto provozním řádem, v jehož důsledku dojde k poškození vybavení Prague Fear House, je
  účastník povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Tím není dotčen nárok
  Provozovatele na náhradu způsobené škody v plné výši.V případě porušení jakékoliv povinnosti nebo
  zákazu stanovených tímto provozním řádemje Provozovatel rovněž oprávněn okamžitě ukončit účast
  účastníka na Akci bez nároku na vrácení vstupného.
  Účastníci jsou povinni si před započetím Akce uschovat své osobní předměty a jakékoliv cennosti
  v prostorách hlídané šatny. Provozovatel neodpovídá za škodu či ztrátu osobních věcí či cenností,
  pokudnebudou svěřeny do depozita této hlídané šatny.
 5. Závěrečná ustanovení
  Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto provozního řádu.
  Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 30.dubna 2017.